Zakończenie kształcenia

  1. Doktorant, który ukończył zajęcia zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej (SD PK), składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora do przewodniczącego rady naukowej wydziału, właściwego dla dyscypliny, w której nadawany będzie stopień doktora, zgodnie obowiązującą Uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Do wniosku należy dołączyć również wypełnione, niepodpisane zaświadczenie o złożeniu rozprawy doktorskiej (Druk K1).
  2. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, promotor sprawdza ją z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku.  Raport z JSA, podpisany przez promotora dołączany jest do dokumentacji postępowania.
  3. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 kandydat otrzymuje podpisane przez przewodniczącego rady naukowej wydziału właściwego dla dyscypliny lub przedstawiciela dyscypliny, zaświadczenie o złożeniu rozprawy doktorskiej (Druk K1).
  4. Kandydat dostarcza podpisane zaświadczenie do Biura Szkoły Doktorskiej PK, na podstawie którego Dyrektor SD PK wydaje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w SD PK (Druk K2).
  5. Aby odebrać druk K2 doktorant zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego z działalności naukowej (z kompletem podpisów, w tym przedstawiciela dyscypliny).
  6. Kandydat dostarcza podpisane przez Dyrektora SD PK zaświadczenie (Druk K2) do przewodniczącego rady naukowej wydziału właściwego dla dyscypliny, w celu uzupełnienia załączników do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora.
  7. Od chwili wydania zaświadczenia (Druk K2) wszystkie formalności związane z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora realizowane są przez radę naukową wydziału, właściwą dla dyscypliny.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony