Kredyt studencki

Podstawa prawna

Wniosek o kredyt

O kredyt mogą wnioskować kandydaci do szkoły doktorskiej, którzy rozpoczną naukę od października br. Kredyt studencki może zostać udzielony na cały okres nauki (maksymalnie na 4 lata) lub krócej – zależnie od preferencji kredytobiorcy.

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną, potwierdzające, że wnioskodawca jest doktorantem w szkole doktorskiej. Takie zaświadczenie można odebrać w sekretariacie szkoły doktorskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten druk. Dokument taki muszą również złożyć osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, niezwłocznie po uzyskaniu statusu doktoranta.

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w wybranym przez wnioskodawcę banku, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny doktoranta oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2500 zł (kwota netto). Wniosek o kredyt można złożyć w wersji papierowej na formularzu ustalonym przez bank, jak również w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego banku.

Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Kwota ta może jednak zostać na wniosek doktoranta zmieniona w trakcie trwania umowy. Kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz, przekazywanych przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim. W miesiącach wakacyjnych kredyt nie jest wypłacany. Bank zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu również w przypadku: skreślenia z listy doktorantów, przerwy zgodnej z regulaminem szkoły doktorskiej Politechniki Krakowskiej, zawieszenia w prawach doktoranta, ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej czy ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu lub jego wysokość.
O zaistnieniu powyższych okoliczności kredytobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić bank.

Spłata kredytu jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia kształcenia, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat do spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat.

Umorzenie kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt może być umorzony częściowo lub w całości na zasadach określonych w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie kredytów studenckich.

Więcej informacji w sprawie umorzenia kredytu można uzyskać na stronie:

Więcej informacji w sprawie kredytów można uzyskać na stronie:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony