O Szkole Doktorskiej PK

W 2019 roku powstała pierwsza w historii Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej. Senat PK uchwalił jej regulamin, program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Na stanowisko dyrektora Szkoły powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Podczas posiedzenia Senatu w maju 2019 r. uchwalono najważniejsze akty prawne dotyczące nowej jednostki PK. – Kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który wymagał sporych zmian. Dotąd obowiązujący model, oparty na studiach doktoranckich, był bowiem powszechnie uważany za nieefektywny – podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior – W opinii większości środowiska akademickiego poziom bronionych doktoratów był coraz słabszy, podobnie jak stopień umiędzynarodowienia kształcenia. Kwestionowano także staranność w ustalaniu programów studiów. Odpowiedzią na te problemy ma być szkoła doktorska, która od października 2019 roku zastąpi studia doktoranckie. W założeniach szkoły doktorskie mają wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji cennych dla gospodarki. Nowy model kształcenia doktorantów wiąże się dodatkowo ze zdecydowaną poprawą sytuacji materialnej doktorantów. Każdy z nich otrzyma bowiem stypendium.

Powszechny system stypendialny jest jedną z nowości w kształceniu doktorantów w ramach nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce”. Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez 4 lata będzie przysługiwać stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Na PK kształci się w ramach siedmiu dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka; informatyka techniczna i telekomunikacja. Doktorant wybiera jedną z dyscyplin, ale w ramach programu studiów może dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK jest bezpłatne, trwa 8 semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Regulamin Szkoły przewiduje, że zapewnia ona doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora (lub promotorów). Większość zajęć w politechnicznej szkole może być prowadzona zarówno w j. polskim, jak i angielskim.

Szkołę Doktorską PK powołał zarządzeniem Rektor PK. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną, podległą prorektorowi ds. nauki. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK. Na czele szkoły stoi dyrektor. Do pełnienia tej funkcji powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicką, prof. PK.

Zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej PK, określa jej regulamin uchwalony przez Senat PK. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK odbywa się w drodze konkursu, warunki i tryb rekrutacji określa regulamin. Pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej PK rozpoczął się 1 października 2019 r.

autor: MAS

Osoba pisząca na klawiaturze komputera
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony