Doktorat Wdrożeniowy

Program Doktorat Wdrożeniowy jest programem ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 665, 682 i 807).

Informacje ogólne

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. 

Do udziału w programie są uprawnione podmioty prowadzące szkoły doktorskie:

 • uczelnie akademickie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

Wnioski do programu można składać w jednym z trzech modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
 3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

 1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy;
  miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

dla edycji IV, V, VI i VII

 • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,

dla edycji VIII

 • 42% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 • 64% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 1. zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
 2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
 3. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu (koszty bezpośrednie – w edycji VIII).
 4. dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej programu (koszty pośrednie) – w edycji VIII

Terminy

Nabór uruchamiany jest w maju każdego roku.

Warunki ogólne uczestnictwa w programie:

 • Kandydat ubiegający się o udział w programie musi mieć ukończone studia drugiego stopnia, tzn. posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Kandydat, aby uczestniczyć w programie, musi być zatrudniony, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników, przez cały okres udziału w programie.

        Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca: stopień doktora, lub

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 • Osoba, której wniosek zostanie zakwalifikowany przez MEiN do realizacji, musi pozytywnie przejść rekrutację do SD PK, a po wpisaniu na listę doktorantów SD PK zrealizować program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej PK.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej/udział w programie trwa 3 lub 4 lata.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony