Ubezpieczenia

Ubezpieczenie społeczne

Stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych.

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i  pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Osoby te podlegają także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe jest potrącana z kwoty netto stypendium. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota stypendium doktoranckiego.

Składki na Fundusz Pracy nie są opłacane (art. 6). – Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia podmiotów prowadzących szkoły doktorskie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego

Stanowisko ZUS dot. wypłaty świadczenia chorobowego i macierzyńskiego

Broszura informacyjna ZUS (finansowanie składek, zbiegi tytułów, kody ubezpieczeń, przykłady)

Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania składki
EMERYTALNE
obowiązkowa
Doktorant/Uczelnia
RENTOWE
obowiązkowa
Doktorant/Uczelnia
WYPADKOWE
obowiązkowa
Uczelnia
CHOROBOWE
dobrowolna
Doktorant
ZDROWOTNE
obowiązkowa, jeśli Doktorant nie podlega temu ubezpieczeniu z innego tytułu i nie ma statusu członka rodziny
Opłacana przez uczelnię, finansowana z budżetu państwa

Ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.) uczelnia prowadząca szkołę doktorską zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego uczestników studiów doktoranckich.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta, który:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  2. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  3. jest obcokrajowcem, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, albo
  4. jest obcokrajowcem, który posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie posiada tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego we własnym kraju.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia ukończenia  kształcenia w Szkole Doktorskiej albo skreślenia z listy uczestników Szkoły Doktorskiej.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia przez uczelnię doktoranta lub członka rodziny doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego, doktorant zgłasza się osobiście do właściwego dziekanatu Szkoły Doktorskiej i składa następujące dokumenty:

  1. doktorant będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej:
  2. doktorant będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, zgłaszający do ubezpieczenia członków rodziny:

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny.

Doktorant, który uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tego faktu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za niego składek przez Politechnikę Krakowską.

Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora PK z dnia 1 lutego 2023 r. – Zasady i tryb zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS

Formularze

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – DOKTORANCI – CUDZOZIEMCY

  • Obcokrajowcy, z krajów Unii Europejskiej lub państw EFTA mogą korzystać ze wszystkich usług medycznych na podstawie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – są zgłaszani do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.
  • Obcokrajowcy, spoza krajów Unii Europejskiej lub państw EFTA, którzy zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka wystawioną przez placówkę dyplomatyczną (Ambasadę lub konsulat RP) i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.
  • Cudzoziemcy kształcący się w Polsce mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Małopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Kraków ul. Wadowicka 8W.

Cudzoziemcy mogą posiadać również dobrowolną polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony