Stypendia

STYPENDIUM W SZKOLE DOKTORSKIEJ PK

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), stypendium doktoranckie wypłacane jest doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej po dniu 30 września 2019 r.

Stypendium doktoranckie otrzymuje, co do zasady, każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora.

Okres wypłacania
Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Stypendium będzie wypłacane również w okresach wakacyjnych.
Przy czym do tego okresu nie wlicza się:

 • okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy),
 • okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Wypłatę stypendium doktoranckiego zaprzestaje się z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Wysokość stypendium
Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wysokość minimalnego zasadniczego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej określa Minister w drodze rozporządzenia.

Od 2024 roku wynosi ono 9 370,00 zł (brutto)Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 16).
Decyzją Rektora z dnia 23 stycznia 2023r. doktorantom, którzy pozytywnie przeszli ocenę śródokresową, wysokość miesięcznego stypendium wynosić będzie 60 % wynagrodzenia profesora.

Składki na ubezpieczenia / opodatkowanie
Od kwoty (brutto) stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Ubezpieczenie zdrowotne zgłaszane jest do ZUS na wniosek doktoranta, jeżeli doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Pomniejszoną o składki społeczne, miesięczną kwotę stypendium doktoranckiego, Szkoła Doktorska przekazuje na wskazany przez doktoranta numer rachunku bankowego.

Składki są odprowadzane obowiązkowo, bez względu na posiadanie innego tytułu do ich odprowadzenia.

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane. Z tytułu jego wypłaty doktoranci nie otrzymają formularza PIT.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe
Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy;

 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax)

Podwyższenie stypendium, może nastąpić zgodnie z Zasadami podwyższenia stypendium doktoranckiego w SD PK na podstawie osiągnięć doktoranta, stanowiącymi załącznik do Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK.

Zwiększenie wysokości kwoty stypendium doktoranckiego
Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora uczelni publicznej otrzymuje doktorant, który posiada:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 3. orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; albo
 4. orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie doktoranta
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672).
Nowe brzmienie uzyskał ust. 1a w art. 209, który wszedł w życie z dn. 1.10.2023 r.
Art. 209 ust. 1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

 • na podstawie umowy o pracę;
 • 2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.

Utrata prawa do stypendium doktoranckiego
Ustawa PSWiN postanowienia dotyczące utraty prawa do stypendium reguluje:

 • art. 209 ust. 1a – Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia;
 • przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony