Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis dyscypliny

Program realizowany w Szkole Doktorskiej ma na celu przekazanie doktorantom wiedzy z zakresu innowacyjnych i nowatorskich technik w zakresie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyki. Program kształcenia w ramach dyscypliny obejmuje zagadnienia kształcenia ogólnego oraz kierunkowego, w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zagadnienia te dotyczą stanu poszczególnych elementów środowiska oraz innowacyjnych wysokoefektywnych rozwiązań w zakresie oczyszczania wód i ścieków, procesów w gospodarce o obiegu zamkniętym, współczesnych problemów gospodarki odpadami, zaawansowanych metod matematycznych i numerycznych, nowoczesnych systemów energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Realizowany program obejmuje także zagadnienia, które przygotowują doktorantów do pracy naukowo-badawczej, w tym związane z transferem technologii oraz komercjalizacją wyników badań, metodyką badań naukowych, zasadami finansowania projektów badawczych.

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Posiadają kwalifikacje do pracy w jednostkach związanych z szeroko rozumianym środowiskiem, do podejmowania własnej działalności gospodarczej lub do kontynuowania kariery naukowej w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich i instytutach badawczych.

Kto może aplikować?

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska górnictwo i energetyka może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie kierunków technicznych, rolniczych lub kierunków: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biotechnologia, nauki o ziemi. W przypadku kandydatów legitymujących się tytułem z zakresu innych kierunków decyzję o możliwości przyjęcia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Przewodniczącego Rady Naukowej.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony