Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej uruchamia Program InterDoctus SD PK

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt ogłosić uruchomienie wewnętrznego programu, InterDoctus SD PK, mającego na celu promowanie międzynarodowej współpracy oraz mobilności doktorantów.

InterDoctus SD PK został stworzony z myślą o wsparciu doktorantów w rozwijaniu ich międzynarodowych doświadczeń i umiejętności. Program oferuje szereg możliwości finansowego wsparcia, w tym:

  • Zwiększenie mobilności międzynarodowej: Doktoranci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wizyt studyjnych oraz staży za granicą.
  • Wsparcie uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach: Program oferuje fundusze na uczestnictwo i organizację konferencji, szkół letnich, zimowych oraz innych wydarzeń naukowych z udziałem doktorantów.
  • Dotowanie wykładów i seminariów z udziałem naukowców zagranicznych: InterDoctus SD PK wspiera organizację wykładów, seminariów oraz warsztatów prowadzonych przez renomowanych naukowców z zagranicznych ośrodków.
  • Wsparcie motywacyjne dla realizacji projektów naukowych: Doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe za pozyskanie projektów międzynarodowych lub udział w międzynarodowych zespołach badawczych.
  • Rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami: Program wspiera rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami kształcenia doktorantów poprzez międzynarodowe programy kształcenia oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych.

InterDoctus SD PK stanowi wyjątkową okazję dla doktorantów Politechniki Krakowskiej do poszerzenia swoich horyzontów naukowych oraz budowania silnych międzynarodowych relacji. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Programie!

Regulamin Programu InterDoctus SD PK oraz formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.